Chỉnh áp suất bơm nước và cánh khuấy bê tông.

(Áp dụng cho tất cả các bơm bê tông trừ TQ).

  1. Mũi tên phía dưới chỉnh áp suất bơm nước.
  2. Mũi tên phía trên chỉnh áp suất cánh khuấy

(Khi chỉnh nên vặn dưới 1/4 vòng 1 thôi)

Hình 1:

Hình 2: